Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne


 1. Sklep internetowy Chiliada, dostępny pod adresem internetowym chiliada.pl, prowadzony jest przez firmę Chiliada Anna Trólka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6372221226, REGON 525082804

 2. Niniejszy Regulamin przeznaczony jest zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i zawiera zasady i tryb korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania umów sprzedaży z Klientami na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje


 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Trólka Chiliada, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6372221226, REGON 525082804
 3. Klient – każdy podmiot, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem chiliada.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – lista wybranych produktów z oferowanego asortymentu w Sklepie na podstawie wyborów Kupującego
 13. Produkt – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Newsletter –nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Konsument może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie

§ 3
Kontakt ze Sklepem


Adres sprzedawcy jest również adresem do dokonywania zwrotu: ul. Wiśniowa 6, 32-300 Olkusz

Adres e-mail Sprzedawcy: info@chiliada.pl

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów zawartych w niniejszym paragrafie

§ 4
Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, przeglądania asortymentu czy składania zamówień na Produkty, wymagane są:

1) włączona obsługa plików cookies,
2) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internetu i przeglądarką internetu,
3) aktywny adres e-mail (w celu założenia konta)

§ 5
Informacje ogólne


Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, które spowodowane są siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Ceny podane w Sklepie są podane w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

Oglądanie asortymentu Sklepu możliwe jest bez zakładania Konta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie na dwa sposoby:
1) podając niezbędne dane osobowe i adresowe bez zakładania konta
2) podając niezbędne dane osobowe i adresowe zakładając konto zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składają się: cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

W sytuacji, gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie zawarta w Sklepie w opisie Produktu.

Każdy klient kupujący bezpośrednio w sklepie, automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

Dane osobowe są przetwarzane według Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej
chiliada.pl

§ 6
Zakładanie Konta w SklepieZałożenie konta w Sklepie wymaga wypełnienia Formularza rejestracyjnego.

Założenie i korzystanie z Konta jest darmowe.

Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustawionego w formularzu rejestracyjnym.

Klient w każdej chwili ma możliwość usunięcia Konta, nie musi podawać przyczyny i nie ponosi z tego tytułu opłat, wystarczy wysłać stosowne żądanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania ZamówieniaW celu złożenia Zamówienia Klient musi:

zalogować się na konto, jeśli je posiada / skorzystać z formularza rejestracji, jeśli chce posiadać konto / pominąć ten krok, jeśli chce dokonać Zamówienia bez rejestracji

wybrać Produkt, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”

wypełnić dane do wysyłki (podać adres paczkomatu inpost)

wybrać rodzaj płatności i opłacić zamówienie w terminie do 48h

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności1) Klient korzysta z następującej metody dostawy:

Paczkomat inpost – przesyłka do wybranego paczkomatu

Orlen paczka – przesyłka do automatu paczkowego / punktu odbioru

Nie ma możliwości wysłania Produktu za pobraniem.

2) Klient ma możliwość skorzystać z następujących metod płatności:

Płatności elektroniczne (BLIK, karta płatnicza, przelew online)

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży


Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni roboczych od zaksięgowania płatności (dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski), paczkomatem Inpost. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu opłacenia zamówienia.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, jej cena widoczna jest w trakcie składania Zamówienia.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy


Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania Zamówienia

Konsument może odstąpić od Umowy, jeśli złoży Sprzedawcy odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu (14 dni).

Stosowne oświadczenie może zostać wysłane za pomocą drogi elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (dane kontaktowe znajdują się w § 3). Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeśli Konsument zdecyduje się wysłać oświadczenie drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi po otrzymaniu Produktu, cenę jaką kosztował Produkt, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z dostawy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności aż do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres paczkomatu inpost wskazany w wiadomości zwrotnej otrzymanej po mailowym zgłoszeniu odstąpienia od umowy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Całkowity koszt zwrotu Produktu pokrywa Konsument.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w sposób sugerowany powyżej, zostanie ustalone to drogą mailową.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana z metką, której po odcięciu metki nie można zwrócić,

w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

o dostarczenie treści cyfrowych (produkty w formacie PDF), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11
Newsletter


Każdy Klient ma prawo zapisać się do Newslettera.

Zapis do Newslettera jest dokonywany bezpośrednio na Stronie Sklepu w zakładce Newsletter.

Przystąpienie do Newslettera, a także rezygnacja są bezpłatne.

Należy podać swoje poprawne dane w formularzu zapisu do Newslettera, kliknąć przycisk „Zapisz się”, a następnie zalogować się na adres e-mail i potwierdzić to klikając w link, który zostanie przesłany e-mailem na adres poczty elektronicznej wpisany w formularzu zapisu na Newsletter.

W celu rezygnacji z Newslettera należy kliknąć link anulujący subskrypcję, który znajduje się w stopce e-maila w każdej wiadomości, która pochodzi z Newslettera. Po kliknięciu w link następuje rezygnacja z Newslettera, a adres e-mail zostaje wykreślony z bazy.

Po rezygnacji możliwe jest ponowne zapisanie się do Newslettera powtarzając powyższe kroki.

§ 12
Reklamacja i gwarancja


Umowa sprzedaży obejmuje towary nowe i używane. Stan każdej używanej rzeczy jest szczegółowo opisany na stronie sklepu.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Ewentualnie, jeżeli rzecz posiada wady, sprzedawca zamieszcza informację o nich w opisie.

Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

Reklamacja powinna zawierać między innymi: zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia (w tym datę), dane Klienta, który składa reklamację, a także żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki od Klienta.

Towar zwracany w ramach procedury reklamacyjnej należy przesłać na adres wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu.

Jeżeli produkt posiada gwarancję, informacja o niej i jej treści znajduje się w opisie Produktu w sklepie.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym


Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym chiliada.pl jest Anna Trólka “Chiliada” ul. Wiśniowa 6, 32-300 Olkusz, NIP 6372221226, REGON 525082804 – zwana dalej “Administratorem”.

Dane osobowe Klientów gromadzone są przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta przewoźnikowi Inpost realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, także poprawiania ich.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży uniemożliwi zawarcie umowy.

§ 15
Postanowienia końcowe


Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawsze zawierane są w języku polskim.

Walutą płatności jest PLN.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klientom przysługują pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/